Klubben

Ønsker du at være medlem, skal du blot betale dit kontingent.Kontingentet gælder fra generalforsamling til generalforsamling ca. midt februar.
 
Har dette interesse, skal du indbetale 450 kr. på klubbens konto 9551-6132012200
mrk. Kontingent og navn. Alternativt via MobilePay 99983 Mrk med teksten "Kontingent"
 
Du sender efterfølgende en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Vi skal bruge din mail adresse, et mobil nr, samt de første ciffer i dit cpr nr. (bruges til løb)
 
Ca. 14 dage efter tilmelding vil du modtage et login til hjemmesiden, samt få adgang til Team Egtved lukkede FaceBook profil. 
 
Kontingentet giver adgang til hjemmeside, adgang til Team Egtved's lukkede Facebook profil, socialt samvær, fælles kørsel til div. udflugter, fælles tilmelding til løb, Team Egtveds special designet cykeltøj i Sportigan Egtved til rabat
priser :-) og andre fælles arrangementer.
 
Du velkommen til at deltage et par gange, før du bestemmer dig for dig for et medlemskab.
 Cykelhjelm og racercykel er det eneste udstyr vi forlanger at du har og benytter.
Når du kommer ud i klubben skal du blot henvende dig til et medlem som så vil hjælpe/vejlede dig. 
Er der evt. yderligere spørgsmål så kontakt en fra bestyrelsen.
 
Hver Tirsdag & Torsdag fra Ca. marts til sidst i oktober (følg med på hjemmesiden)
Har vi 3 forskellige grupper, hvor det skulle være muligt at finde lige den gruppe, hvor du hører til.
 
Gruppeindeling:
Grp.              Hastighed     Varighed
Hold 1         28-33            90-150 min.
Hold 2         27-31            90-150 min.
Hold 3         22-28            90-120 min.                                                              
 
Start: Hver tirsdag og torsdag klokken (Se klubkalender) samt lørdag og søndag klokken (Se klubkalender) fra pladsen foran Team Egtved klubhus,  Søndergade 32 b. 6040 Egtved
Hastigheder og distancer er cirka værdier. I løbet af sæsonen kan turenes længde øges efterhånden som formen bliver bedre, og vejret samtidig bliver lunere og vi får de lange lyse aftener. Det er op til den enkelte holdkaptajn i samråd med gruppen, at aftale hvor lang turen ca. bliver. Det er selvfølgelig også vigtigt, at du ikke overvurderer dig selv og starter på et hold, der kører hurtigere end du formår. Er du i tvivl om du kan køre med f.eks. hold 2, så vælg i stedet hold 3, og så få en god oplevelser her. Er der punkteringer eller andre problemer, så venter vi, for at alle kan komme samlet hjem.  

Er du ny i klubben eller trænger du til at få dit rytterkort opdateret.

Rytterkort er til saddeltasken og bør medbringes hvergang du er ude og cykel, hvad enten du cykler selv eller cykler i klubben. 

Du skal blot indsende dine oplysninger, så trykker og laminerer klubben dit nye rytterkort.
Vi har brug for følgende oplysninger:
navn
adresse
fødselsdato
hjemmetelefon
kontaktperson
telefon til kontaktperson

Rytterkortene vil blive forarbejdet 2 gang om året, og skal der for være bestilt inden d. 15. april eller d. 15. august. Rytterkortene vil blive udleveret kort efter.

Indsend oplysningerne på mail -klik Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Formand: Jakob Lund, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. , tlf. 23 21 40 08                           
Kasserer: Ole Kolding , Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. , tlf. 29 65 93 86
Sekretær: Hans Ludvig Westh. 
Bestyrelses medlem: Heidi Olesen 
Bestyrelses medlem: Kristian Utoft                                                                                                                                                                                     

Trykte medier:
De, som måtte ønske at indlevere en tekst til aviser, blade eller andre trykte medier, hvor en eller flere af klubbens navngivne medlemmer indgår i teksten, skal lade teksten gennemlæse af bestyrelsen inden indleveringen. Også den eller de navngivne medlemmer, som indgår i teksten, skal have lejlighed til at gennemlæse teksten inden indrykning.
Klubbens hjemmeside:
Der kræves ikke helt det samme entydige sprog i artikler, som indrykkes på klubbens hjemmeside. Her tillades mere humoristiske indslag indeholdende sjov og lidt kærlig drilleri. Føler nogle sig ”trådt over tæerne”,  fjernes/ændres artiklen omgående. 
Politiske artikler:
Enhver politisk artikel vedrørende klubben skal komme fra bestyrelsen.

Kontingentet for 2024 er fastsat til kr. 450,-

Kontingentet dækker en sæson, som går fra generalforsamling i indeværende år til næste kommende generalforsamling.

 

Den Jyske Sparekasse. Konto 8132 - 6132012200
MobilePay 99983 - Angiv årsag eks. "Kontingent 2024"

mpay

Team Egtved har eksisteret i en årrække, men på en stiftende generalforsamling i foråret 2007 blev klubben formelt en forening.
Klubbens formål er at fremme interessen for motionscykling samt at skabe et socialt og sportsligt sammenhold. Det drejer sig primært om landevejscykling, men i efteråret er der også et hold, der kører MTB samt et hold, der spinner. Sæsonen starter ved den årlige generalforsamling. I størstedelen af sæsonen er der fire ugentlige træningsture. Derudover udvælger bestyrelsen 4-5 motionsløb, hvortil der arrangeres fælles tilmelding og kørsel. Når der køres løb, aftales det for det meste, at vi følges ad løbet igennem.

Marts 2013

§1 Navn, hjemsted og formål
Foreningens navn er Team Egtved, og er stiftet på generalforsamlingen den 24. marts 2007.
Foreningens adresse er hos den til enhver tid siddende kasserer. Foreningens formål er at fremme interessen for motionscykling, give mulighed for fælles indkøb af cykeltøj og udstyr etc. samt at opbære social og sportslig sammenhold. Foreningen er en klub under DCU (Danmarks Cykelunion) og er underlagt DIF (Danmarks Idrætsforbund).

§2 Medlemmer

§2.1 Voksenafdeling:
Foreningen optager alle med interesse for motionscykling som medlemmer, dog kræves en minimumsalder på 16 år. Alle over 16 år kan frit komme og deltage i de planlagte cykelture, dog skal forælder eller værge underskrive en optagelsesblanket for unge under 18 år ved indmeldelsen.

§2.2 Ungdomsafdeling:
Foreningen optager alle børn og unge, ældre end den af cheftrænerstaben fastlagte alder, som medlemmer.  Dog skal en forælder el. værge, underskrive en ansvarsblanket for unge under 18 år.  Efter gennemført prøveperiode betales kontingent.

§2.2.1 Specielle forhold.
Ungdomsmedlemmer er ikke stemmeberettiget ved generalforsamlingen.
Ungdomsafdelingen skal ledes af en særskilt stab af cheftrænere. Derudover kan cheftrænere udpege trænere og hjælpere henover sæsonen. Cheftrænerne skal som minimum gennemføre DCU`s Børne- og Ungdomstrænerkursus. Faste trænere skal afgive en pletfri børneattest.

Såfremt man ønsker deltagelse i tøjordningen, adgang til billige reservedele eller deltagelse i foreningens sociale arrangementer, kræver dette et medlemskab.

§3 Ansvar
Al deltagelse og cykling i foreningens regi sker på eget ansvar. Foreningen kan ikke gøres
ansvarlig. Når der cykles, gælder almindelige færdselsregler, og der skal køres med cykelhjelm.
Foreningen er en del af DCU og DIF, og medlemmerne er underlagt disses regler og bestemmelser.

§4 Kontinent
Kontingent til foreningen skal dække drift og indkøb at tøj, udstyr mv. og fastsættes hvert år på
generalforsamlingen. Kontingentet dækker en sæson, som går fra generalforsamling i indeværende år til næste kommende generalforsamling.

§5 Regnskab
Regnskabet gennemgås 1. gang årligt på den årlige generalforsamling. Kassereren gennemgår kassebogen med tilhørende bilag, og kontrollerer medlemslisten med kassebogen. Der udleveres kopi af resultatopgørelsen samt status, og det kontrolleres, at klubbens midler og øvrige aktiviteter er tilstede.
Foreningens regnskabsår går fra d. 1/1 til 31/12.
Regnskabet gennemgås og attesteres af foreningens revisor, og underskrives af hele bestyrelsen.
Formanden indsender regnskabet til Folkeoplysningsudvalget sammen med årsberetningen.

§6 Prokura
Foreningens midler placeres bedst muligt i et pengeinstitut. Kontoen i pengeinstituttet skal bære
klubbens navn, og der kan kun hæves på kontoen med kassererens underskrift. Det er ikke
foreningens formål at opbygge større egenkapital end nødvendigt for foreningens drift.

§7 Ledelse
Foreningen ledes af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den årlige generalforsamling. I lige år vælges 2 og i ulige vælges 3. Derudover vælges en suppleant og en revisor. Bestyrelsen skal bestå af en formand, kasserer og en sekretær. Bestyrelsen konstituerer sig selv på det første møde. Der skal afholdes bestyrelsesmøder efter behov. Der informeres på klubbens hjemmeside om tiltag og beslutninger, som tages på møderne.

§8 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og finder sted i februar måned 4-6 uger før sæsonstart. Stemmeberettigede er alle de fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent for den kommende sæson. Indvarsling af generalforsamling udsendes med mindst 14 dages varsel. Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning og fremlæggelse af regnskab
3. Indkomne forslag og forslag til aktiviteter for den kommende sæson.
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Valg af bestyrelse og suppleant jf. §7
Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes
behandlingsmåde og stemmeafgivning. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset hvor
mange medlemmer, der er fremmødt. Stemmeafgivningen foregår ved håndsoprækning, med
mindre et medlem forlanger skriftlig afstemning. Almindeligt flertal er afgørende ved alle
afstemninger, undtaget er vedtægtsændringer, som kræver 2/3 flertal.

§9 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 2/3 af klubbens medlemmer stiller
skriftligt krav om det, med forslag til dagsordenen. Ekstraordinær generalforsamling skal
afholdes senest 4 uger efter kravet er indkommet og modtaget, og den skal varsles i lighed med
den ordinære generalforsamling.

§10 Foreningens opløsning
Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af medlemmerne ved 2 på hinanden følgende
ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor, eller foreningens medlemstal er mindre end 3.
Ophører foreningen med at eksistere, tilfalder formue mv. almennyttige formål. Dette besluttes på generalforsamlingen.

Du er her: Home Klubben